UAP-IPU Yasal Dayanakları

Yasal Dayanaklarımız

  • 2 Kasım 2012 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede


MADDE 11-
 (1) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

A) Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili ülke çapında politika, strateji ve standartları belirlemek.

B) Kişisel sağlık verileri ile ülke düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak.

C) Sağlık bilgi sistemleri ve teknolojileri alanında uluslararası gelişmeleri izlemek, ülke uygulamalarını ve tecrübelerini paylaşmak, gerektiğinde uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Ç) Sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında çalışacak kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin uyacakları kuralları belirlemek, uygulamak, gerektiğinde bunların yazılım ve ürünlerinin uygunluğuna karar vermek ve müelliflerini yetkilendirmek.

E) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

  • Bakanlığımızın 2013-2017 Stratejik Planında Neredeyiz?

 

2.8.2. Sağlık insan gücünün yetkinliğini artırmak

• Sağlık insan gücünün yetkinliğini artırmak için ulusal ve uluslararası ölçekte tele-tıp uygulamaları oluşturmak

• Sağlık yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerini artırmak için uluslararası organizasyonlarda çalışmasını sağlayacak programları artırmak

 

2.9.2. Sağlık teknolojisinin kapasitesini, kalitesini ve dağılımını geliştirmek

• Sağlık teknolojileri konusunda uluslararası düzeyde akredite olmuş kurumlarla ortak çalışma programları yapmak

 

 

 

4.6.2. Küresel ve bölgesel sağlık önceliklerini etkilemek

• Ülkemizin uluslararası sağlık kuruluşlarında temsilinin niceliğini ve niteliğini artırmak için uzmanlar yetiştirmek

• Sağlık alanında güçlü uluslararası temsilcilikler ve ilgili kuruluşlarla iletişim ağları oluşturmak

• Ulusal/uluslararası meslek birlikleri, STK'lar ve özel sektör ile işbirliği yapmak

• AB müktesebatı kapsamındaki çalışmaları yürütmek

 

Bakanlığımızın 2013-2017 Stratejik Planında yer alan SWOT analizinde, Bakanlığımızın “Bütün kamu/özel kurum/kuruluşlar ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapabilme imkânının olması” Bakanlığımızın güçlü yönleri arasında, “Uluslararası kurum ve kuruluşlarla sıkı ilişkilerin olması” ise fırsatları arasında gösterilmiştir.

Uluslararası Projeler Birimi olarak hem uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapabilme imkânımız, hem de bu kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkilerimizin olması sayesinde, Bakanlığımızın güçlü yönlerine ve fırsatlarına destek vermekteyiz.

 

Kronik Hastalıklar Takip Programları

               T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü olarak kronik hastalıkların bilişim teknolojileri aracılığıyla takibi konularında önemli çalışmalarımız bulunmaktadır.

               Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü olarak sağlıkta e-dönüşüm kapsamında vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşımını daha da kolaylaştırmak ve sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini en üst düzeye taşımak için tüm projelerimizde bilişim teknolojilerinin doğru ve yaygın kullanımını teşvik ediyoruz.

               Genel Müdürlüğümüz, yürütmekte olduğu projeler ile kronik hastaların, doktorları ile internet ortamı üzerinde bilgi alışverişinde bulunmalarına olanak vermekte, bu çalışmalara öncülük etmektedir. İlk etapta diyabet hastaları ve Ankilozan Spondilit hastalarının hedef alındığı uygulamalarda, hastaların kendi hastalık kimliklerinde yetkilendirilmesi, daha fazla bilinçlendirilmesi, tedavi süreçlerinde aktif rol almaları, e-sağlık hizmetlerinden daha verimli yararlanmaları, daha kaliteli, hızlı ve güvenli bir şekilde hizmet almaları sağlanmaktadır. Bu kronik hastalar hastalıkları ile ilgili bilgileri kendilerine verilen arayüzler vasıtası ile internet ortamından doktorlarına aktarabilmekte, doktorlar ise doktor arayüzlerini kullanarak hastalarına uzaktan cevap verebilmektedirler. Bu sayede kronik hastalara daha kaliteli bir hizmet sunulmakta, bu hizmetler sonucunda kliniklerdeki gereksiz yığılmalar azalmakta, dolayısıyla kalite ve kantite iyileşmektedir. Çalışmalara doktorlar açısından baktığımız zaman, doktorların fiziksel iş yükü hafiflemekte ve doktorlarımız hastalara daha süratli ve etkin sağlık hizmeti sunabilmektedir. Bu çalışmalar pilot aşamasında olup somut başarılar kazanıldıkça uygulamaların yaygınlaşması mümkün olacaktır.

               Diyabet ve Ankilozan Spondilit hastalıkları ile başlayan internet üzerinden hasta takibi ve doktor ile hasta arasında bilgi alışverişi çalışmalarının yakın gelecekte diğer kronik hastalıklar için de uygulanması hedeflenmektedir.

               Diyabetli hastaların online ortamda takibini hedefleyen EMPOWER ve ankilozan spondilit hastalarının online ortamda takibini hedefleyen PALANTE projeleri ile hem uluslararası ortamda en son gelişmelerde yer almayı hem de diğer ülkelere öncülük etmeyi, bununla birlikte vatandaşlarımıza kaliteli ve gelişmiş e-sağlık hizmetleri sunmayı hedeflemekteyiz.

http://empowerprojects.org/

http://www.palante-project.eu/

 

                      

 

Uluslararası Sağlık Verisi Değişimi

               Yürüttüğümüz kronik hastalıklar takip programlarımızın yanı sıra bir başka e-sağlık projesi olan ve elektronik sağlık kayıtları verilerinin uluslararası ortamda hasta onamı dahilinde ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda paylaşılmasını sağlayan epSOS projesi, 2011-2013 yılları arasında Genel Müdürlüğümüzce yürütülmüştür.

 

http://www.epsos.eu/