Sağlık.NET Hakkında

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel bileşenlerinden biri olan Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi (USBS), dönüşüm projesi kapsamında uygulamaya koyduğumuz reformların en önemli aşamalarından biridir. Bu programda ulusal çapta uygulama sahası bulacak, standardizasyona önem veren ve karar sürecinde etkili olacak bir yapıyı hedefledik.

USBS tüm vatandaşları kapsayan, her bireyin kendi bilgilerine erişebildiği, bireyin doğumundan önce başlayıp tüm yaşamı boyunca sağlığıyla ilgili verilerden oluşan işlevsel bir veri tabanının, yüksek bant genişlikli ve tüm ülkeyi kapsayan bir iletişim omurgasında paylaşılması ve tele-tıp uygulamalarına varan teknolojilerin mesleki pratikte kullanılmasını temel alan elektronik kayıt sistemidir. Bu sistem ayrıca sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşların insan gücü, taşınır, taşınmaz, idari ve mali verilerini de kayıt altına alacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz e-Sağlık projeleri ile sağlık hizmeti veren kurumlarda hizmet kalitesini artırmayı hedefledik. e-Sağlık projelerinin temel amaçları şu şekilde özetlenebilir:

 • Sağlık veri standardizasyonunun sağlanması,
 • Veri analiz desteği ve karar destek sistemleri oluşturulması,
 • E-sağlık paydaşları arasında veri akışının hızlandırılması,
 • Elektronik kişisel sağlık kayıtlarının oluşturulması,
 • Kaynak tasarrufunun sağlanması ve verimliliğin artırılması,
 • E-sağlık girişim süreçlerinin koordine edilmesi,
 • Bilimsel çalışmalara destek verilmesi,
 • E-sağlık kavramının ulusal anlamda benimsenmesinin hızlandırılması

Sağlık.NET, Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS), Tele-Tıp, Ulusal Sağlık Veri Standartları (USVS), Sağlık Kodlama Referans Sözlüğü (SKRS) ve internet üzerinden sunulan çok sayıda servis, Türkiye’deki e-sağlık uygulamalarının temel bileşenlerini oluşturmaktadır.

Sağlık.NET sağlık kurumlarında elektronik ortamda üretilen verileri, doğrudan üretildikleri yerden, standartlara uygun şekilde toplamayı, toplanan verilerden tüm paydaşlar için uygun bilgiler üreterek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde verim ve kaliteyi arttırmayı hedefleyen, entegre, güvenli, hızlı ve genişleyebilen bir bilgi ve iletişim platformudur.

Sağlık.NET sağlık sektöründe sorunların ve önceliklerin belirlenmesinde, önlemlerin alınmasında, sektör kaynaklarının, çalışma ve yatırımların planlanmasında, sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesinde aldığı rolün yanı sıra bilimsel araştırma ve çalışmalarda kullanılmak üzere yeterli düzeyde veri toplayacak ve işleyecek bir fonksiyon üstlenmiştir.

Sağlık.NET’in altyapısının temel özellikleri şunlardır:

 • Web teknolojisine dayalı 1, 2 ve 3. basamaktaki bağımsız yazılımlardan standart veri transferi yapabilen altyapı,
 • Karar mekanizmasında rol alabilen, hastalık yüküne ve sağlık harcamalarına, demografik analizlere yönelik yeterli ve gerekli bilgiye merkezden ulaşılabilme olanağı sağlayan karar destek sistemi,
 • Uluslararası kurumlar (who, eurostat, oecd) tarafından istenen göstergelerin takip edilmesini sağlayacak raporlama sistematiği,
 • Hukuka uygun olarak uluslararası veri değişimi imkânı sunan altyapı,
 • Vatandaşlarımıza kendi sağlık kayıtlarına ulaşma ve bu kayıtları yönetme imkânının verilmesi,
 • Ulusal sürveyans sistemini destekleyecek uygulamalar ile sağlıkla ilgili olaylarda erken uyarı sistemleriyle bilgiye erişim.